ZASADY I REGULAMIN
1
Wypełnij poniższy formularz.
Na zgłoszenia czekamy do 30.09.2018 r.
2
Wyślij w nim 2 zdjęcia przedstawiające
Twoją historię oraz opisz ją jednym zdaniem (maks. 55 znaków).
3
Wybierz nagrodę specjalną,
którą chciałbyś wygrać (niezależnie od nagród pieniężnych).
4
Wzbudź uznanie jury i wygraj!
Codziennie autor najciekawszego, najbardziej nietypowego zgłoszenia wygra 500 zł.
5
Wygrałeś w etapie dziennym? Zapraszamy do finału!
W finałowym głosowaniu to Internauci zdecydują, do kogo powędruje nagroda główna – 10 000 zł.
Głosowanie trwać będzie od 03.10 (godz. 12.00) do 17.10.2018 r. (godz.12.00).
6
Nie znalazłeś się wśród 28 finalistów?
Masz jeszcze szansę na 1 z 5 nagród specjalnych.

Wszystkich zwycięzców poznamy 17.10.2018 r. w godz. 14.00 - 16.00.

POBIERZ REGULAMIN
WEŹ UDZIAŁ

* nieobowiązkowe

Regulamin i klauzula informacyjna

Regulamin Konkursu

„A jaka jest Twoja historia?”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnicy powinni zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

1.2 Organizatorem niniejszego Konkursu jest Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, www.smolar.pl, działająca na zlecenie TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa.

1.3 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4 Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 03.09.2018 r. do 17.10.2018 r., przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji zakończą się najpóźniej do dnia 21.01.2019 r.

1.5 Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.).

1.6 Celem Konkursu jest nagradzanie Laureatów Konkursu na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz promowanie marki TTV.

2. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

2.1 Konkurs - Konkurs organizowany pod nazwą „A jaka jest Twoja historia?” opisany w niniejszym Regulaminie.

2.2 Regulamin - niniejszy Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu. Regulamin Konkursu jest jawny
i powszechnie dostępny w czasie trwania Konkursu
na Stronie internetowej konkursu, na stronie internetowej Organizatora www.smolar.pl, a także w biurze Organizatora.

2.3 Uczestnik – osoba, która dokonała prawidłowego i skutecznego Zgłoszenia do Konkursu oraz która spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2.4 Zgłoszenie – (jako zgłoszenie rozumie się) zaakceptowanie przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz prawidłowe i skuteczne zgłoszenie pracy stanowiącej rozwiązanie Zadania konkursowego z pkt. 2.6 Regulaminu. Do niniejszego Konkursu Uczestnik może zgłosić się poprzez Stronę internetową konkursu. Szczegółowy opis przystąpienia do Konkursu zawarty jest w pkt. 4 Regulaminu.

2.5 Strona internetowa konkursu – przygotowana specjalnie dla potrzeb niniejszego Konkursu strona internetowa dostępna pod adresem www.twojahistoria.ttv.pl. Korzystanie ze strony internetowej jest bezpłatne jednak wymaga dostępu do internetu.

2.6 Zadanie konkursowe - polega na wykonaniu dwóch autorskich zdjęć ukazujących "Jaka jest Twoja historia?" oraz opisaniu jednym zdaniem tej historii.

Zdjęcia muszą być wykonane w formacie .jpg lub .png, każde w rozmiarze nie większym niż 3 MB i nie mniejszym niż 500 x 500 px.

Odpowiedź tekstowa może składać się z jednego zdania złożonego z maksimum 55 znaków pisarskich włącznie ze „spacjami”. W odpowiedzi tekstowej dopuszcza się użycie małych i wielkich liter.

Przykładowa odpowiedź tekstowa: "Chcieć znaczy móc – biegam regularnie i jestem szczupła”"

Każde prawidłowe rozwiązanie Zadania konkursowego musi składać się z dwóch autorskich zdjęć konkursowych i odpowiedzi tekstowej.

Jury konkursowe oceniając rozwiązanie Zadania konkursowego weźmie pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria:

·           kreatywność;
·           oryginalność;
·           jakość wykonania;
·           zgodność pracy z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Rozwiązanie Zadania konkursowego musi spełniać odpowiednio następujące warunki:

·           praca musi być wykonana na zadany temat;
·           praca musi dotyczyć Uczestnika, na zdjęciu konkursowym może znajdować się wizerunek wyłącznie Uczestnika (na zdjęciu konkursowym nie może być wizerunku innej osoby);
·           Uczestnik musi być autorem pracy albo musi dysponować autorskimi prawami majątkowymi do zgłaszanego rozwiązania Zadania konkursowego.

Rozwiązanie Zadania konkursowego nie może zawierać treści sprzecznych z niniejszym Regulaminem, prawem, dobrymi obyczajami, a w szczególności nie może:

·           zawierać treści o charakterze niemoralnym, nieetycznym, obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, zniesławiającym, pornograficznym, natury politycznej;
·           wzywać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę, wyznanie, orientację seksualną czy poglądy polityczne;
·           stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;
·           wzywać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;
·           zachęcać do popełnienia samobójstwa;
·           promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów;
·           naruszać jakichkolwiek praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw autorskich czy praw osobistych ani zawierać żadnych marek, z wyłączeniem marki TTV, wizerunku/ów czy nazwisk osób znanych publicznie, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej;
·           promować jakichkolwiek produktów lub usług (za wyjątkiem marki TTV);
·           propagować piractwa fonograficznego, komputerowego i in.upowszechniać wirusów i technik łamania danych;

oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

Uczestnik, zgłaszając do Konkursu rozwiązanie Zadania konkursowego wyraża tym samym zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności opisane w pkt. 3.3 oraz pkt. 3.4 Regulaminu.

2.7 Finalista – Uczestnik, którego rozwiązanie Zadania konkursowego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, zostało nagrodzone w pierwszej części Konkursu przez Jury konkursowe nagrodą dzienną. Uczestnik taki awansuje do drugiej części Konkursu, tj. Wielkiego Finału.

2.8 Laureat – Finalista, którego rozwiązanie Zadania konkursowego zdobyło najwięcej głosów w drugiej części Konkursu, tj. w publicznym, ogólnodostępnym głosowaniu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, i zostało tym samym nagrodzone nagrodą główną.

2.9 Laureat nagrody specjalnej – Uczestnik, którego rozwiązanie Zadania konkursowego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, zostało nagrodzone w trzeciej części Konkursu przez Jury konkursowe nagrodą specjalną.

2.10 Komisja konkursowa - zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W skład Komisji konkursowej wchodzą osoby wyznaczone przez Organizatora, w tym przedstawiciele TVN. Do zadań Komisji konkursowej należy w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.

2.11 Jury konkursowe - zespół osób powołanych przez Organizatora do wyłaniania Finalistów i Laureatów nagród specjalnych. W skład Jury konkursowego wchodzą osoby wyznaczone przez Organizatora, w tym przedstawiciel TVN.

2.12 Internauta - każda osoba, która jest zainteresowana Konkursem i która chce oddać głos w drugiej części Konkursu, tj. chce wziąć udział w głosowaniu na Laureata nagrody głównej. Internauta musi posiadać dostęp do internetu oraz telefon komórkowy z numerem, który jest aktywny w jednej z sieci GSM operatorów telefonii komórkowej w Polsce. Internauta musi znajdować się w zasięgu sieci GSM polskich operatorów komórkowych.

2.13 TVN - TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa, zleceniodawca Konkursu.

2.14 TTV – marka stacji telewizyjnej, której promocji służy Konkurs i w której może być realizowane (i relacjonowane) przekazanie nagród w Konkursie.

2.15 Fundator nagród specjalnych TVN Media Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa.

2.16 TVN S.A. – nadawca programów z grupy TVN z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa.

2.17 Stavka Sp. z o. o. – nadawca programu TTV z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1 Z zastrzeżeniem pkt. 3.7 Regulaminu, Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być osoba fizyczna, która w dniu zgłoszenia do Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:

a)   posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

b)   zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;

c)   ma ukończone 18 lat;

d)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2 Zgłoszenie do Konkursu musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Zgłoszenia spowoduje jego nieważność.

3.3 Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że:

a) jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zgłasza w rozwiązaniu Zadania konkursowego i dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do utworów zgłaszanych w rozwiązaniu Zadania konkursowego;

b) wyraża zgodę na rozpowszechnianie pracy stanowiącej rozwiązanie Zadania konkursowego, w tym na rozpowszechnianie swojego wizerunku tam utrwalonego, a także danych pochodzących ze Zgłoszenia: imienia, nazwiska i innych informacji, na podstawie których może być zidentyfikowany - poprzez upublicznienie wyżej wymienionych na Stronie internetowej konkursu pod adresem www.twojahistoria.ttv.pl w czasie trwania Konkursu, najdalej do dnia 31.12.2018 r. W przypadku nagrodzenia rozwiązania Zadania konkursowego dodatkowo na rozpowszechnienie ww. na: stronach internetowych oraz social mediach zarządzanych i administrowanych przez spółki z grupy TVN S.A., a także na antenach programów nadawanych przez TVN, Stavka, TTV, kanałów tematycznych grupy TVN, najdalej do dnia 31.12.2018 r. Powyższe w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu, przez Organizatora i firmę TVN Media sp. z o.o., TVN S.A., w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania ich opracowania w stopniu, jaki Organizator lub TVN Media sp. z o.o., TVN S.A.,  uznają za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji;

c) upoważnia Organizatora do decydowania o sposobie oznaczenia (i podpisywania) nadesłanej przez Uczestnika pracy stanowiącej rozwiązanie Zadania konkursowego podanymi przez Uczestnika danymi;

d) powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego/ich autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;

e) wyraża zgodę na nieodpłatne uczestnictwo w Konkursie w zakresie określonym w Regulaminie oraz na nieodpłatne uczestnictwo w działaniach promocyjnych odnoszących się do marki TTV;

f) ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora, TVN Media sp. z o.o., TVN S.A oraz Stavka Sp. z o. o. za niezgodność z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zwalnia Organizatora, TVN Media sp. z o.o., TVN S.A, Stavka Sp. z o. o. od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

3.4 Finalista, Laureat nagrody głównej oraz Laureat nagrody specjalnej z chwilą otrzymania nagrody przenosi bez dodatkowego wynagrodzenia na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do rozwiązania Zadania konkursowego (z pkt. 2.6 Regulaminu), na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z prawem ich dalszego przeniesienia na inne podmioty, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;

b) wprowadzania do obrotu;

c) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych;

d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);

e) publicznego wykonania;

f) publicznego odtwarzania;

g) wystawiania;

h) wyświetlania;

i) użyczania lub najmu;

j) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym internetu) itp.;

k) reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym internetu).

3.5 Dokonując zgłoszenia w Konkursie, Uczestnik, który nie otrzyma nagrody, deklaruje przeniesienie bez wynagrodzenia autorskich praw majątkowych do zgłoszonego do Konkursu rozwiązania Zadania konkursowego na rzecz TVN w drodze zawarcia pisemnej umowy. Powyższe w zakresie wskazanym w pkt. 3.4 Regulaminu.

3.6 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Weryfikacja, o której mowa powyżej, będzie dokonana przez Komisję konkursową. W tym celu Komisja konkursowa może żądać od Uczestników złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych od pkt. 7.1 do pkt. 7.7 Regulaminu. W szczególności przyczyną wykluczenia Zgłoszenia z Konkursu może być:

a) naruszenie jakichkolwiek praw i/lub dóbr osobistych osób trzecich;

b) zawarcie w rozwiązaniu Zadania konkursowego treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym wymienionych w pkt. 2.6 Regulaminu.

3.7 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz firmy Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, TVN Digital S.A oraz Stavka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

3.8 Organizator oświadcza, że prawidłowo zgłoszone przez Uczestników rozwiązania Zadań konkursowych będą publikowane na Stronie internetowej konkursu pod adresem www.twojahistoria.ttv.pl. Na ww. stronie internetowej publikowane będą także wyniki Konkursu, tj. będą publikowane wyłonione przez Jury konkursowe rozwiązania Zadania Konkursowego (z pkt. 2.6 Regulaminu). Uczestnikom, Finalistom i wszystkim Laureatom nie przysługuje wynagrodzenie za publikację tych danych.

3.9 Organizator oświadcza, że dowolnie wybrane nagrodzone rozwiązania Zadania konkursowego wraz z imionami i nazwiskami ich autorów mogą być także publikowane na antenach programów nadawanych przez grupę TVN, TTV, Stavka, kanałów tematycznych grupy TVN, na: stronach internetowych oraz social mediach zarządzanych i administrowanych przez TVN S.A. Finalistom i wszystkim Laureatom nie przysługuje wynagrodzenie za publikację tych danych.

3.10 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

3.11 W przypadku wykrycia działań Uczestnika niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie nagród w sposób niedozwolony, taki Uczestnik będzie pominięty w procesie wyłaniania Finalistów i Laureatów Konkursu. Uczestnicy wykluczeni mogą nie być informowani o takich decyzjach.

3.12 Uczestnicy, przystępując do Konkursu, potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki, które uprawniają ich do udziału w Konkursie.

4. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

4.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury:

a) zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

b) wykonać Zadanie konkursowe z pkt. 2.6 Regulaminu;

c) zgłosić się do Konkursu przez Stronę internetową konkursu.

4.2 Uczestnik może zgłosić do pierwszej części Konkursu dowolną ilość rozwiązań Zadania konkursowego, jednakże jeden Uczestnik może awansować do drugiej części Konkursu, tj. Wielkiego Finału, tylko jeden raz.

4.3 Te same rozwiązania Zadań konkursowych mogą być zgłoszone tylko jeden raz do pierwszej części Konkursu. Każde kolejne takie same zdjęcia konkursowe lub odpowiedzi tekstowe będą traktowane jako duplikat i nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu pierwszej części Konkursu (Zgłoszeniem konkursowym będzie pierwsze prawidłowe Zgłoszenie).

4.4 Każdy Uczestnik, który chce się zgłosić do Konkursu, powinien prawidłowo rozwiązać Zadanie konkursowe z pkt. 2.6 Regulaminu, a następnie powinien wejść na Stronę internetową konkursu i:

1)     podać w formularzu zgłoszeniowym następujące dane:

-      swoje imię i nazwisko;
-      swój adres e-mail;

-      nieobowiązkowo wskazać (poprzez wybór z rozwijanej listy dostępnej w formularzu) jedną z nagród specjalnych spośród wymienionych od pkt 7.3 do pkt. 7.7 Regulaminu, o którą Uczestnik chce ubiegać się w Konkursie. Wskazanie jednej z nagród specjalnych nie jest obowiązkowe.
Uczestnik, który wskazał nagrodę specjalną, ubiega się w Konkursie o wybraną przez siebie nagrodę specjalną oraz nagrodę dzienną i nagrodę główną, zgodnie z postanowieniami regulaminu. Uczestnik, który nie wskazał nagrody specjalnej, ubiega się w Konkursie tylko o nagrodę dzienną i nagrodę główną, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

2) zaznaczyć oświadczenia o następującej treści:

„Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „A jaka jest Twoja historia?” i akceptuję jego treść.

□ „Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną dla Uczestników Konkursu „A jaka jest Twoja historia?”

„Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, która na podstawie umowy powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu „A jaka jest Twoja historia?”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.”

3) załączyć pracę stanowiącą rozwiązanie Zadania konkursowego, tj. zdjęcia konkursowe wraz z odpowiedzią tekstową, zgodnie z pkt. 2.6 Regulaminu.

4.5    Po przesłaniu Zgłoszenia, Uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie zgłoszeń do Konkursu i otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia poprzez wyświetlenie informacji o następującej treści: „Twoje zgłoszenie zostało dodane poprawnie. Po zweryfikowaniu pod kątem zgodności z Regulaminem Konkursu, w ciągu 48 godzin pojawi się w galerii. Codziennie dodawaj nowe zgłoszenia, a zwiększysz swoją szansę na wygraną!”.

Dodatkowo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie wysłane Uczestnikowi poprzez wiadomość e-mail na wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail (Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta Uczestnik, powyższej informacji e–mail od Organizatora, w kategorii „wiadomości- śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej Uczestnika).

4.6 Potwierdzeniem przyjęcia prawidłowego Zgłoszenia, tj. zgłoszenia pozytywnie zweryfikowanego przez Organizatora pod względem zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest pojawienie się rozwiązania Zadania konkursowego w galerii na Stronie internetowej konkursu.

4.7 Warunkiem koniecznym do Zgłoszenia się do Konkursu jest posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową np. Chrome, Opera, Firefox, Internet Explorer lub Safari. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od Organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystają Uczestnicy.

5. ZASADY KONKURSU

5.1 Wszystkie rozwiązania Zadania konkursowego spełniające wymogi określone niniejszym Regulaminem zostaną umieszczone – w ciągu 48 godzin od przyjęcia Zgłoszenia - w galerii na Stronie internetowej konkursu pod adresem www.twojahistoria.ttv.pl, po uprzedniej moderacji przez Organizatora, tj. po dokonaniu weryfikacji Zgłoszenia w zakresie jego zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5.2 Konkurs jest podzielony na następujące trzy części:

a) pierwsza część Konkursu, w której spośród wszystkich prac prawidłowo zgłoszonych do Konkursu, Jury konkursowe wyłoni 28 (słownie: dwudziestu ośmiu) Finalistów, awansujących do drugiej części Konkursu, tj. Wielkiego Finału, i ubiegających się o nagrodę główną;

b) druga część Konkursu, tj. Wielki Finał, w której spośród prac 28 (słownie: dwudziestu ośmiu) Finalistów zostanie wyłoniony w publicznym, ogólnodostępnym głosowaniu 1 (słownie: jeden) Laureat nagrody głównej w Konkursie;

c) trzecia część Konkursu, w której spośród prawidłowo zgłoszonych prac wszystkich Uczestników, którzy w formularzu zgłoszeniowym zadeklarowali chęć ubiegania się o nagrodę specjalną, Jury konkursowe wyłoni łącznie 5 (słownie: pięciu) Laureatów nagród specjalnych w Konkursie (tj. jednego Laureata do każdej z nagród specjalnych wskazanych w pkt. od 7.3 do 7.7 Regulaminu).

PIERWSZA CZĘŚĆ KONKURSU - WYŁONIENIE FINALISTÓW

5.3 Zgłoszenia do pierwszej części Konkursu mogą być wysyłane w okresie: od godziny 00:00:00 dnia 03.09.2018 r. do godziny 23:59:59 dnia 30.09.2018 r.

5.4 Pierwsza część Konkursu jest podzielona na 28 (słownie: dwadzieścia osiem) etapów dziennych odpowiadających poszczególnym dniom z okresu trwania pierwszej części Konkursu, tj. z okresu od dnia 03.09.2018 r. do dnia 30.09.2018 r. Etap dzienny odpowiada każdemu dniowi trwania pierwszej części Konkursu i trwa od godziny 00:00:00 danego dnia do godziny 23:59:59 tego dnia.
Pierwszy etap dzienny odbędzie się w pierwszym dniu trwania Konkursu, tj. 03.09.2018 r., natomiast ostatni etap dzienny przypada na ostatni dzień trwania  pierwszej części Konkursu, tj. 30.09.2018 r.

5.5 Zgłoszenie konkursowe jest ważne tylko w tym etapie dziennym Konkursu, w którym wpłynęło. W celu ponownego wzięcia udziału w Konkursie, wymagane jest od Uczestnika kolejne (nowe) spełnienie warunków udziału w Konkursie (w tym wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zamieszczenie kolejnego rozwiązania Zadania konkursowego, zgodnie z pkt. 2.6 Regulaminu).

5.6 W celu wyłonienia Finalistów, Jury konkursowe oceni według kryteriów wskazanych w pkt. 2.6 Regulaminu, wszystkie prawidłowo nadesłane do Konkursu zgłoszenia w danym etapie dziennym i wybierze, uwzględniając postanowienia niniejszego Regulaminu, w każdym etapie dziennym:

-           1 (słownie: jednego) autora najlepszego rozwiązania Zadania konkursowego, który zostanie Finalistą.

5.7 Wyłanianie Finalistów (zwycięzców w etapach dziennych) będzie odbywać się na bieżąco w czasie trwania Konkursu, tj. w dniu następnym po dniu, którego rozstrzygnięcie dotyczy, np. rozstrzygnięcie za dzień 03.09.2018 r. nastąpi w dniu 04.09.2018 r. Jeżeli rozstrzygnięcie Konkursu wypadnie na dzień wolny od pracy, tj. sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny (ustawowo wolny od pracy), wówczas rozstrzygnięcie danego etapu dziennego następować będzie w najbliższy dzień roboczy, np. rozstrzygnięcie za 08.09.2018 r. nastąpi w dniu 10.09.2018 r.

5.8 W czasie trwania pierwszej części Konkursu wyłonionych zostanie maksymalnie 28 (słownie: dwudziestu ośmiu) Finalistów Konkursu.

5.9 Wyniki pierwszej części Konkursu będą publikowane na bieżąco (tj. najpóźniej następnego dnia po rozstrzygnięciu danego etapu dziennego) na Stronie internetowej Konkursu pod adresem www.twojahistoria.ttv.pl. Zwycięskie prace z pierwszej części Konkursu, tj. prace Finalistów, publikowane będą w galerii Finalistów na ww. Stronie pod adresem www.twojahistoria.ttv.pl.

DRUGA CZĘŚĆ KONKURSU, TJ. WIELKI FINAŁ – WYŁONIENIE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ

5.10 Druga część Konkursu, tj. Wielki Finał, trwa od godz. 12.00:00 dnia 03.10.2018 r. do godz. 12.00:00 dnia 17.10.2018 r. W ww. okresie prace wszystkich Finalistów umieszczone zostaną w specjalnej finałowej galerii prac na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.twojahistoria.ttv.pl.

5.11 Wyłanianie Laureatów w Konkursie polegać będzie na poddaniu prac wszystkich Finalistów pod publiczne, ogólnodostępne głosowanie Internautów wskazanych w pkt. 2.12 Regulaminu.

5.12 Głosowanie Internautów wskazanych w pkt. 2.12 Regulaminu, odbywa się za pomocą Strony internetowej Konkursu pod adresem www.twojahistoria.ttv.pl oraz przy użyciu telefonu komórkowego z numerem, który jest aktywny w jednej z sieci GSM operatorów telefonii komórkowej w Polsce, z zastrzeżeniem postanowień przewidzianych w pkt. 5.13, pkt. 5.14 Regulaminu. Czynność głosowania odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „GŁOSUJĘ” pod wybranym rozwiązaniem Zadania konkursowego i poprzez wpisanie swojego numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany - na koszt Organizatora – SMS z unikatowym kodem, który należy niezwłocznie wpisać na Stronie internetowej Konkursu celem dokończenia procedury oddawania głosu.

5.13 Każdy Internauta przy użyciu swojego numeru telefonu komórkowego, może oddać jeden głos na 24 godziny w okresie trwania drugiej części Konkursu, z zastrzeżeniem postanowień przewidzianych w pkt. 5.14 Regulaminu. Przy użyciu tego samego numeru telefonu komórkowego w ciągu 24 godzin może zostać oddany tylko jeden głos, z zastrzeżeniem postanowień przewidzianych w pkt. 5.14 Regulaminu. Po trzeciej nieudanej próbie oddania głosu przy wykorzystaniu tego samego numeru telefonu, tj. po trzykrotnym otrzymaniu SMS-a z kodem, ale niewpisaniu żadnego z kodów na Stronę internetową konkursu i tym samym niedokończeniu procedury oddawania głosu, możliwość zagłosowania przy wykorzystaniu tego numeru telefonu zostanie zablokowana na 24 godziny od chwili podjęcia ostatniej próby zagłosowania.  Nie ma możliwości zamiany albo anulowania oddanego głosu.

5.14 Maksymalna łączna ilość głosów do oddania przez Internautów podczas głosowania (tj. od godz. 12.00:00 dnia 03.10.2018 r. do godz. 12.00:00 dnia 17.10.2018 r.) jest ograniczona i wynosi 20.000 głosów (słownie: dwadzieścia tysięcy). Możliwość głosowania zostanie zablokowana z chwilą wyczerpania ww. puli głosów lub w dniu 17.10.2018r. o godz.12.00, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. O zakończeniu głosowania Organizator poinformuje na Stronie internetowej konkursu.  

5.15 Warunkiem koniecznym do głosowania przez Internautę jest posiadanie telefonu komórkowego z numerem, który jest aktywny w jednej z sieci GSM operatorów telefonii komórkowej w Polsce oraz posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową np. Chrome, Opera, Firefox, Internet Explorer lub Safari. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od Organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Internauta. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności przesłania unikatowego kodu, koniecznego do głosowania, z powodu podania przez Internautę błędnego numeru telefonu lub w sytuacji, kiedy telefon Internauty jest wyłączony.

5.16 Finalista, którego praca zdobędzie najwięcej głosów w publicznym, ogólnodostępnym głosowaniu w drugiej części Konkursu, tj. Wielkim finale, zostaje Laureatem nagrody głównej w Konkursie.

5.17 W przypadku osiągnięcia tej samej liczby głosów przez dwóch lub więcej Uczestników o wyniku zadecyduje Jury konkursowe, stosując kryteria wskazane w pkt. 2.6 Regulaminu.

5.18 Ogłoszenie wyników drugiej części Konkursu, tj. Wielkiego Finału, odbędzie się w dniu 17.10.2018 r. w godz. od 14:00 do 16:00 poprzez opublikowanie wyników na Stronie internetowej konkursu pod adresem www.twojahistoria.ttv.pl. Praca Laureata będzie prezentowana w zakładce „Laureaci” na Stronie internetowej konkursu pod adresem www.twojahistoria.ttv.pl.

TRZECIA CZĘŚĆ KONKURSU – WYŁONIENIE LAUREATÓW NAGRÓD SPECJALNYCH

5.19 Niezależnie od publicznego, ogólnodostępnego głosowania, przeprowadzanego w drugiej części Konkursu, Jury konkursowe w trzeciej części Konkursu, spośród prawidłowo zgłoszonych prac wszystkich Uczestników, którzy w formularzu zgłoszeniowym zadeklarowali chęć ubiegania się o nagrodę specjalną, wyłoni łącznie 5 (słownie: pięciu) Laureatów nagród specjalnych w Konkursie (tj. jednego Laureata do każdej z nagród specjalnych wskazanych w pkt. od 7.3 do 7.7 Regulaminu). Wyłanianie Laureatów nagród specjalnych w Konkursie odbędzie się w dniu 17.10.2018 r.

5.20 W celu wyłonienia Laureatów nagród specjalnych, Jury konkursowe oceni według kryteriów wskazanych w pkt. 2.6 Regulaminu, prawidłowo zgłoszone prace wszystkich Uczestników, którzy w formularzu zgłoszeniowym zadeklarowali chęć ubiegania się o nagrodę specjalną,
i wybierze, uwzględniając postanowienia niniejszego Regulaminu:

-           1 (słownie: jednego) Laureata nagrody specjalnej wskazanej w pkt. 7.3 Regulaminu;

-           1 (słownie: jednego) Laureata nagrody specjalnej wskazanej w pkt. 7.4 Regulaminu;

-           1 (słownie: jednego) Laureata nagrody specjalnej wskazanej w pkt. 7.5 Regulaminu;

-           1 (słownie: jednego) Laureata nagrody specjalnej wskazanej w pkt. 7.6 Regulaminu;

-           1 (słownie: jednego) Laureata nagrody specjalnej wskazanej w pkt. 7.7 Regulaminu.

5.21 Ogłoszenie wyników trzeciej części Konkursu odbędzie się w dniu 17.10.2018 r. w godz. od 14:00 do 16:00 poprzez opublikowanie wyników na Stronie internetowej konkursu pod adresem www.twojahistoria.ttv.pl. Prace Laureatów nagród specjalnych będą prezentowane w zakładce „Laureaci” na Stronie internetowej konkursu pod adresem www.twojahistoria.ttv.pl.

6. POWIADOMIENIE O WYNIKACH I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD

6.1    Każdy z Finalistów i Laureatów (tj. Laureat nagrody głównej i Laureaci nagród specjalnych) zostanie powiadomiony o wygranej przez Organizatora, w terminie 7 dni od danego rozstrzygnięcia, poprzez wysłanie przez Organizatora na adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, informacji o wygranej.

6.2    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność powiadomienia Finalistów i Laureatów (tj. Laureata nagrody głównej i Laureatów nagród specjalnych) o wynikach Konkursu, z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, a w szczególności z powodu podania przez ww. Finalistów i Laureatów w formularzu zgłoszeniowym błędnego adresu e-mail i/lub zmiany adresu e-mail w czasie trwania Konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Organizatora niezależnych, leżących po stronie Finalisty lub Laureata, np. za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta ww. osoba, informacji od Organizatora, w kategorii „wiadomości- śmieci / SPAM”. Kontakt z Organizatorem odbywa się za pomocą adresu e-mail: konkursy@smolar.pl

6.3    W treści wiadomości, o której mowa w pkt. 6.1 Regulaminu, Organizator poinformuje o wygranej nagrodzie oraz o konieczności przesłania pocztą lub przesyłką kurierską lub poprzez doręczenie osobiste w formie pisemnej, na adres Organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15) w terminie 7 dni (decyduje data stempla pocztowego) od daty wysłania przez Organizatora wiadomości, o której mowa w pkt. 6.1 Regulaminu, kompletu niezbędnych danych i oświadczeń, które umożliwią wydanie nagrody, tj.:

  • imienia i nazwiska Finalisty/Laureata;
  • pełnego adresu korespondencyjnego Finalisty/Laureata;
  • numeru rachunku bankowego prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma zostać przelana odpowiednio: nagroda główna, nagroda dzienna, część nagrody specjalnej;
  • numer telefonu kontaktowego Laureata nagrody specjalnej (dotyczy wyłącznie Laureatów nagród specjalnych. Podany numer telefony będzie wykorzystywany wyłącznie w celu skontaktowania się z Laureatem nagrody specjalnej w sprawie ustalenia/przekazania informacji dot. miejsca, terminu realizacji nagrody specjalnej),
  • własnoręcznie podpisanych następujących oświadczeń Finalisty/Laureata:

□ „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.”

□ „Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu „A jaka jest Twoja historia?” i akceptuję jego treść.”

□ „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, która na podstawie umowy powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu „A jaka jest Twoja historia?”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

□ „Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego w rozwiązaniu Zadania konkursowego (zdjęciach konkursowych), a także danych pochodzących ze Zgłoszenia do konkursu: imienia/imion, nazwiska i innych informacji, na podstawie, których moja osoba może być zidentyfikowane - poprzez upublicznienie wyżej wymienionych na: Stronie internetowej konkursu pod adresem www.twojahistoria.ttv.pl, na: stronach internetowych oraz social mediach zarządzanych i administrowanych przez grupę TVN S.A., a także na antenach programów nadawanych przez TVN, Stavka, kanałów tematycznych grupy TVN, najdalej do dnia 31.12.2018 r. - powyższe w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu „A jaka jest Twoja historia?”, przez Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, TVN Media Sp. z o.o. i TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania ich opracowania w stopniu, jaki Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, TVN Media, TVN S.A. uznają za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania rozwiązania Zadania konkursowego do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji.”

□ „Oświadczam, iż jestem jedynym autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zostały przeze mnie nadesłane w związku z rozwiązaniem Zadania konkursowego w Konkursie „A jaka jest Twoja historia?”. Moje autorskie prawa majątkowe do ww. utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Powyższe utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich, w tym nie naruszają praw do znaków towarowych, czy chronionych symboli.

□ „Oświadczam, iż ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa oraz TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 159, 02-952 Warszawa, Stavka Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń złożonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić ww. podmioty od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.”

  • data i własnoręczny podpis Laureata.

Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami, jakie muszą podać wszyscy Finaliści i Laureaci, znajduje się na Stronie internetowej konkursu pod adresem: www.twojahistoria.ttv.pl oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.smolar.pl/konkurs-twoja-historia, skąd Finaliści i Laureaci mogą pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również dane i oświadczenia, napisane nie na formularzu proponowanym przez Organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane i oświadczenia.

6.4    Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od Finalistów i Laureatów (tj. Laureata nagrody głównej i Laureatów nagród specjalnych), ww. osoby mogą zgłaszać do Organizatora w terminach wynikających z postanowień Regulaminu. O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż do dnia 07.11.2018 r. W przypadku niedoręczenia Organizatorowi ww. wymaganych danych i oświadczeń, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

6.5 Podanie danych osobowych i złożenie oświadczeń, o których mowa w pkt. 6.3 Regulaminu jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym otrzymania nagrody.

6.6 Nagroda główna oraz nagrody dzienne w postaci przelewów bankowych zostaną zrealizowane na numery rachunków bankowych prowadzonych przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskazanych przez Finalistów i Laureata nagrody głównej w formularzu, zgodnie z pkt. 6.3 Regulaminu, najpóźniej do dnia 21.11.2018 r. Za datę przelewu uznaje się datę obciążenia rachunku Organizatora.

6.7 W razie niemożliwości zrealizowania powyższych przelewów bankowych w terminie, o którym mowa w pkt. 6.6 Regulaminu, z przyczyn leżących po stronie Finalisty lub Laureata nagrody głównej, traci on prawo do nagrody. Niewydane nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora.

6.8 Nagrody specjalne zostaną zrealizowane w miejscu i terminie wyznaczonym przez Fundatora nagrody specjalnej (zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Laureatami nagród specjalnych), najpóźniej do dnia 31.12.2018 r. Część nagrody specjalnej, tj. kwota 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) zostanie przelana na wskazany przez Laureata numer rachunku bankowego prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, najpóźniej do dnia 31.12.2018 r. Za datę przelewu uznaje się datę obciążenia rachunku Organizatora.

6.9 W razie niemożliwości zrealizowania nagrody specjalnej, w tym wykonania przelewu w terminie, o którym mowa w pkt. 6.8 Regulaminu z przyczyn leżących po stronie Laureata nagrody specjalnej, traci on prawo do nagrody specjalnej. Niezrealizowane nagrody specjalne pozostają w dyspozycji Organizatora.

6.10 Odbiór (realizację) nagrody specjalnej Laureat nagrody specjalnej pokwituje swoim własnoręcznym podpisem.

7. NAGRODY

7.1 Nagrodą główną w Konkursie jest 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) przekazane w formie przelewu na wskazany przez Laureata nagrody głównej numer rachunku bankowego. Dodatkowo do nagrody głównej Organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 1.111,11 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaści złotych 11/100). Łączna całkowita wartość nagrody głównej wynosi 11.111,11 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych 11/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 1.111,11 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaści złotych 11/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

7.2 Nagrodą dzienną w Konkursie jest 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) przekazane w formie przelewu na wskazany przez Finalistę numer rachunku bankowego. Dodatkowo do nagrody dziennej Organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 55,56 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 56/100). Łączna całkowita wartość nagrody dziennej wynosi 555,56 zł brutto (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 55,56 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 56/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

Łączna ilość nagród dziennych to 28 (słownie: dwadzieścia osiem) sztuk.

Łączna wartość nagród dziennych wynosi 15.555,68 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 68/100).

7.3 Nagrodą specjalną I-go stopnia w Konkursie jest wizyta w salonie tatuażu w towarzystwie Przemka Kossakowskiego wraz z wybraną przez Laureata usługą w ww. salonie o wartości łącznej 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) oraz kwota 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu do miejsca realizacji nagrody. Kwota 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) zostanie przekazana w formie przelewu na wskazany przez Laureata nagrody specjalnej I-go stopnia numer rachunku bankowego. Opis nagrody specjalnej I-go stopnia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu. Dodatkowo do nagrody specjalnej I-go stopnia Fundator nagrody specjalnej przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 255,56 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 56/100). Łączna całkowita wartość nagrody specjalnej I-go stopnia wynosi 2.555,56 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 255,56 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 56/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

7.4 Nagrodą specjalną II-go stopnia w Konkursie są zakupy w towarzystwie Malwiny Wędzikowskiej w centrum handlowym o wartości łącznej 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) oraz kwota 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu do miejsca realizacji nagrody. Kwota 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) zostanie przekazana w formie przelewu na wskazany przez Laureata nagrody specjalnej II-go stopnia numer rachunku bankowego. Opis nagrody specjalnej II-go stopnia znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu. Dodatkowo do nagrody specjalnej II-go stopnia Fundator nagrody specjalnej przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 255,56 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 56/100). Łączna całkowita wartość nagrody specjalnej II-go stopnia wynosi 2.555,56 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 255,56 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 56/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

7.5 Nagrodą specjalną III-go stopnia w Konkursie jest kurs prawa jazdy kategorii B o wartości 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) oraz kwota 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu. Kwota 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) zostanie przekazana w formie przelewu na wskazany przez Laureata nagrody specjalnej III-go stopnia numer rachunku bankowego. Opis nagrody specjalnej III-go stopnia znajduje się w załączniku nr 3 do Regulaminu. Dodatkowo do nagrody specjalnej III-go stopnia Fundator nagrody specjalnej przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 255,56 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 56/100). Łączna całkowita wartość nagrody specjalnej III-go stopnia wynosi 2.555,56 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 255,56 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 56/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

7.6 Nagrodą specjalną IV-go stopnia w Konkursie jest kolacja dla maksymalnie 4 osób w towarzystwie Gabriela Seweryna i Rafała Grabiasa o wartości łącznej 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) oraz kwota 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu do miejsca realizacji nagrody. Kwota 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) zostanie przekazana w formie przelewu na wskazany przez Laureata nagrody specjalnej IV-go stopnia numer rachunku bankowego. Opis nagrody specjalnej IV-go stopnia znajduje się w załączniku nr 4 do Regulaminu. Dodatkowo do nagrody specjalnej IV-go stopnia Fundator nagrody specjalnej przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 255,56 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 56/100). Łączna całkowita wartość nagrody specjalnej IV-go stopnia wynosi 2.555,56 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 255,56 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 56/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

7.7 Nagrodą specjalną V-go stopnia w Konkursie jest usługa fryzjerska w salonie Łukasza Urbańskiego o wartości 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) oraz kwota 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu do miejsca realizacji nagrody. Kwota 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) zostanie przekazana w formie przelewu na wskazany przez Laureata nagrody specjalnej V-go stopnia numer rachunku bankowego. Opis nagrody specjalnej V-go stopnia znajduje się w załączniku nr 5 do Regulaminu. Dodatkowo do nagrody specjalnej V-go stopnia Fundator nagrody specjalnej przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 255,56 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 56/100). Łączna całkowita wartość nagrody specjalnej V-go stopnia wynosi 2.555,56 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 255,56 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 56/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

7.8 Jeżeli koszt realizacji części nagrody specjalnej, o której mowa od pkt. 7.3 do pkt. 7.7 Regulaminu będzie mniejszy niż 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Laureatowi nagrody specjalnej nie przysługuje zwrot różnicy pomiędzy maksymalną kwotą przeznaczoną na nagrodę specjalną, a faktycznie poniesionymi kosztami na realizację tej nagrody.

7.9 Łączna ilość wszystkich nagród w konkursie wynosi 34 (słownie: trzydzieści cztery) sztuki.

7.10 Łączna pula nagród w konkursie wynosi 39.444,59 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 59/100).

7.11 Finaliści i Laureaci (tj. Laureat nagrody głównej i Laureaci nagród specjalnych) nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Finalistom i Laureatom (tj. Laureatowi nagrody głównej i Laureatom nagród specjalnych) nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

7.12 Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 200 ze. zm.), tj. po potrąceniu należnego, zryczałtowanego podatku od Nagród w Konkursie.

8. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

8.1 Organem czuwającym nad prawidłowym przebiegiem Konkursu jest Komisja Konkursowa.

8.2 Komisja Konkursowa rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem.

8.3 Komisję Konkursową powoła Organizator Konkursu.

9. DANE OSOBOWE

9.1. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu przez Uczestników jest TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 166, 02-952.

9.2 Administrator danych osobowych powierza Organizatorowi, tj. Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

9.3. Administrator danych osobowych informuje, że:

a)   dane osobowe Uczestnika Konkursu pozyskane przez administratora danych osobowych, tj. imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail Uczestnika, adres IP Uczestnika, adres korespondencyjny Finalisty/Laureata, numer rachunku bankowego Finalisty/Laureata, numer telefonu komórkowego Laureata nagrody specjalnej są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przedmiotowym Konkursem, tj. w celach związanych z: przyjmowaniem zgłoszeń, ustaleniem prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, publicznego podania imienia, nazwiska i miejscowości wskazanej w adresie korespondencyjnym oraz wizerunków zwycięzców Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, , rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji, wykonaniem niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z organizacją Konkursu oraz w celach sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami,

b)   dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), pkt c), art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,

c)     podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie,

d)    Uczestnikowi przysługuje:

-           prawo dostępu do podanych danych osobowych,

-           prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,

-           prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,

-           prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,

-           prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. >Wycofanie zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Uczestników w trakcie trwania Konkursu, będzie równoznaczne z wycofaniem się z Konkursu

oświadczenia o powyższym Uczestnik może złożyć pisemnie na adres: Administrator Danych Osobowych, TVN Media Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@tvn.pl,

e)     Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w sytuacji, gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

f) dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników, podmiotom realizującym wykonanie nagrody, podmiotom należącym do grupy kapitałowej TVN, operatorom pocztowym / przewoźnikom, organom skarbowym, a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowych i organizatora prawnie i księgowo,

g) dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Konkursem oraz w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,

h) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

10. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

10.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas trwania Konkursu wyłącznie w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura Organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż 07.01.2019 r.

10.2 Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestników jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść roszczenia reklamacyjnego oraz własnoręczny podpis reklamującego.

10.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 21.01.2019 r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników złożone wyłącznie w formie pisemnej, na podstawie regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

10.4 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestników do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Organizator kontaktuje się z Uczestnikami tylko na potrzeby Konkursu.

11.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą warunków uczestnictwa w Konkursie. Ogłoszenie tych zmian nastąpi na Stronie internetowej konkursu oraz na stronie internetowej Organizatora.

11.3 Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

11.4 Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

11.5 Uczestnicy, w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z konkursem, mogą kontaktować się używając adresu e-mail: konkurs@ttv.pl lub bezpośrednio z Organizatorem pod adresem e-mail: biuro@smolar.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93 w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi Uczestnik zgodnie z taryfą operatora).

ORGANIZATOR

 


Załącznik nr 1 do Regulaminu „A jaka jest Twoja historia?”

Opis nagrody specjalnej I-go stopnia w Konkursie

Wizyta w salonie tatuażu w towarzystwie Przemka Kossakowskiego wraz z wybraną przez Laureata usługą w ww. salonie o wartości łącznej 2.000,00 zł brutto.

Salon rekomendowany przez Przemka Kossakowskiego to Primitive Tattoo Karolina Czaja, ul. Zimowa 12, 04-823 Warszawa, tel: +48602107328.

https://www.facebook.com/primitivetattoo.studio

Termin do uzgodnienia z salonem i Przemkiem Kossakowskim (możliwość zmiany lokalizacji, m.in. ze względu na dostępne terminy w salonie)

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu „A jaka jest Twoja historia?”

 

Opis nagrody specjalnej II-go stopnia w Konkursie

Zakupy w towarzystwie Malwiny Wędzikowskiej w centrum handlowym o łącznej wartości 2.000,00 zł brutto.

Spotkanie na kawie przed zakupami (wywiad z Laureatem w zakresie oczekiwań co do zakupów)  

Miejsce: centra handlowe na terenie Warszawy

Preferowany termin: do 19 października.

Dokładny czas i miejsce realizacji nagrody do uzgodnienia pomiędzy Laureatem a Malwiną Wędzikowską.

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu „A jaka jest Twoja historia?”

 

Opis nagrody specjalnej III-go stopnia w Konkursie  

Kurs prawa jazdy kat. B z instruktorami programu „Nauka Jazdy” o wartości 2.000,00 zł brutto w jednej z wybranych szkół.

Przykładowe, sugerowane świadczenia w ramach nagrody:

- kurs nauki jazdy (30h praktycznych i 30h teoretycznych)

- badania lekarskie

- egzamin

Wykaz szkół:

1. OSK Łukasz Kmiecik, Kraków/ niedaleko Wieliczki, Gdów 1239, 32-420 Gdów

2. Auto Szkoła Zbigniew Chrzan, Kraków/ osiedle Urocze 13, 31-953 Kraków

3. OSK Mobilek, Tychy, Sienkiewicza 7, 43-100 Tychy

4. OSK Jedynka Warszawa, Al. Jerozolimskie 31, 00-508 Warszawa

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu „A jaka jest Twoja historia?”

Opis nagrody specjalnej IV-go stopnia w Konkursie

Kolacja dla maksymalnie 4 osób w towarzystwie Gabriela Seweryna i Rafała Grabiasa o wartości 2.000,00 zł brutto w Warszawie.

Dokładny czas i miejsce realizacji nagrody do uzgodnienia pomiędzy Laureatem a Gabrielem Sewerynem i Rafałem Grabiasem.

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu „A jaka jest Twoja historia?”

Opis nagrody specjalnej V-go stopnia w Konkursie

Usługa fryzjerska w salonie Łukasza Urbańskiego  o wartości łącznej 2.000,00 zł brutto.

Pełna metamorfoza, tj. koloryzacja, strzyżenia, pielęgnacja (maseczki etc.), modelowanie + zestaw pielęgnacyjny do włosów – usługi i produkty do wyboru przez laureata o łącznej wartości 2000 zł brutto zgodnie z cennikiem salonu.

Preferowany termin: listopad 2018

Miejsce: jeden z salonów Hair Team Łukasz Urbański (ul. Krzyżówki 1 lub Plac Konstytucji 6/60 w Warszawie), w zależności od terminu realizacji nagrody.


Klauzula informacyjna dla Uczestników konkursu „A jaka jest Twoja historia?”

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest TVN Media Sp. z o.o. (dalej „TVN”) z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166. TVN jest częścią grupy spółek, której właścicielem jest Discovery Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (dalej „Grupa TVN”).

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez TVN?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z przedstawicielem TVN, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: iod@tvn.pl

Skąd TVN ma Twoje dane?

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie podczas rejestracji uczestnictwa w konkursie „A jaka jest Twoja historia?”

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez TVN?

TVN przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić Tobie uczestnictwo w konkursie „A jaka jest Twoja historia?”, w tym ustalenia prawa do nagrody, jak również, o ile znajdziesz się w gronie zwycięzców, aby dostarczyć/zrealizować nagrodę.

TVN jest uprawniony do przetwarzania Twoich danych osobowych, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy te wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, np. w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.

Czy musisz podać TVN swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, a w przypadku, gdy zostaniesz Finalistą lub Laureatem adresu korespondencyjnego, numeru rachunku bankowego, numeru telefonu komórkowego (dot. tylko Laureata nagrody specjalnej) jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.

Jakie masz uprawnienia wobec TVN w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od TVN: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

·         w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

·         w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez TVN; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

·         w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający TVN sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne TVN, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

·         w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez TVN do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

·         przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,

·         dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu TVN udostępnia Twoje dane osobowe?

Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie: organizator Konkursu, tj. Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, która będzie je przetwarzać jako procesor TVN oraz  Twoje dane osobowe  mogą być przekazane innym podmiotom w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników konkursu, podmiotom realizującym wykonanie nagrody, podmiotom należącym do grupy kapitałowej TVN, operatorom pocztowym / przewoźnikom, organom skarbowym, a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowych i organizatora konkursu prawnie i księgowo.

Jak długo TVN przechowuje Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, które są związane z Konkursem oraz w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

TVN nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w regulaminie Konkursu „A jaka jest Twoja historia?”

TVN nie profiluje Twoich danych osobowych ani nie przetwarza ich automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa.

ADMINISTRATOR DANYCH

DODAJ ZDJĘCIA:
Format JPG lub PNG, max 3 MB, min.: 500x500px
OPIS TWOJEJ HISTORII
(max 55 znaków)
NAGRODY
CODZIENNIE
500 ZŁ
LAUREATÓW
WYŁONI JURY
W FINALE
10 000 ZŁ
ZDECYDUJE WYNIK
GŁOSOWANIA ON-LINE
NAGRODY
SPECJALNE
Marzysz o tatuażu?
Zrób go w towarzystwie
Przemka Kossakowskiego!
Kochasz zakupy? Przeżyj pełną modową
metamorfozę z Malwiną Wędzikowską
Wygraj kurs prawa jazdy kat. B
z instruktorami programu "Nauka jazdy"
W jednym z 3 miast
(Warszawa, Kraków, tychy)
Wyjątkowa kolacja z „Królami życia”:
Gabrielem Sewerynem
i Rafałem Grabiasem
Chcesz odmienić swój wygląd?
Zmień fryzurę z Łukaszem Urbańskim!
Nagrody specjalne przyzna jury, spośród wszystkich zgłoszeń i niezależnie od pozostałych nagród
FINALIŚCI
MASZ PYTANIA?
Skontaktuj się z nami!
konkurs@ttv.pl
Organizator konkursu:
Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa
ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź
biuro@smolar.pl
www.smolar.pl
tel.: (42) 636 90 97
tel.: (42) 636 90 93